Skip to main content

16/12/13 10:29

Maoin do Bhun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh

Maoin do Bhun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh: Education-class-pupils-primary-school

£3m le obair a’ tòiseachadh ann an 2015

.

English text below.

Gheibh Comhairle na Gàidhealtachd £3m thar dà bhliadhna airson Sgoil Ghàidhlig ùr a thogail ann am Port Rìgh, dh’ainmich am Ministear airson Cànain na h-Alba, Alasdair Allan an-diugh.

Bidh £250,000 a bharrachd a’ dol gu ionnsachadh Gàidhlig anns na tràth bhliadhnaichean airson an àireamh de sgoilearan a’ dol tro foghlam Gàidhlig (FTG) a bhrosnachadh gu cunbhallach air agus misneachd a thoirt do phàrantan foghlam dà-chànanach a thaghadh.

Bha an Dotair Allan a’ tadhal air làrach an sgoil ùr, a tha na chomharra de dh’adhartas ann am foghlam Gàidhlig, le obair an dùil toiseachadh air an làrach ann an 2015.

Thuirt e:

“ ’S ann air sgàth ’s co-chomhairle farsaing agus iarrtas bho phàrantan airson foghlam dà-chànanach a tha an sgoil Ghàidhlig ùr gu bhith ann am Port Rìgh. Tha am maoin seo ag aithneachadh gu bheil ùidh airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ sìor fhàs anns a’ Ghàidhealtachd, agus air feadh na dùthcha, agus tha seo na phàirt de ar dealas gìnealach ùr de luchd-cleachdaidh a bhrosnachadh.

“Bheir an £250,000 airson na tràth bhliadhnaichean taic do chlann òg agus togaidh e air an obair fìor mhath aig Comhairle na Gàidhealtachd a thaobh gnìomhachd a chruthachadh airson daoine a’ chànan a chleachdadh gach latha taobh a-muigh na sgoile.

“Tha sinn air dearbhadh anns a’ bhliadhna a chaidh seachad gur e a bhith a’ tabhann Gàidhlig do dh’òigridh a tha a dèanamh an dìofar as mòtha a thaobh crionadh a’ chànan a thilleadh le figearan bhon chunntas-sluaigh a’ sealltainn àrdachadh anns an àireamh de luchd-cleachdaidh fo aois 20 son a’ chiad uair.

Bha am Ministear cuideachd a’ tadhal air Òsdail Eilginn far am bi na tràth bhlaidhnaichean gus am bi an sgoil deiseal.

Bha na Comhairlichean Drew Millar agus Hamish Friseal, a tha na Chathraiche air Buidheann Gnìomh Gàidhlig na Comhairle, le chèile a’ riochdachadh a’ riochdachadh ùard Eilean a Cheò an làthair an-diugh.

Thuirt Mgr Friseal : “Tha sinn a’ cur fàilte mhòr air an taic seo bho Riaghaltas na h-Alba airson Bun-sgoil Ghàidhlig. Tha an t-Eilean Sgitheanach aig cridhe a’ chànain Gàidhlig anns a’ Gàidhealtachd agus chan eil teagamh sam bith agam gum bi an sgoil ùr ann am Port Rìgh air leth soirbheachail a thaobh luchd-cleachdaidh ùr a neartachadh.”

Portree Gaelic Primary School funding
£3 million for new campus to begin construction in 2015.

Highland Council will receive £3 million over two years to build a new Gaelic school in Portree, Minister for Scotland’s Languages Alasdair Allan announced today.

An additional £250,000 will also be invested in Gaelic learning for early years, to encourage sustained growth in the number of pupils going through Gaelic medium education (GME) and encourage parents to choose bilingual schooling.

Dr Allan visited the site of the new school, where building work will begin in 2015.

He said:

“The new Gaelic school in Portree is being created as a result of extensive consultation and a continued demand for parents to offer children bilingual education. This funding recognises the growing interest in Gaelic medium education in the Highlands, and all across Scotland, and is part of our commitment to encourage a new generation of speakers.

“The additional £250,000 for early years will support younger children and will build on the excellent work that Highland Council has done to take Gaelic beyond the classroom and create activities for all ages to use the language in day to day life.

“What we have seen in the last year is that offering Gaelic to young people is making the greatest impact on halting the decline in the language with the most recent census figures showing an increase in all categories for the under 20s for the first time.”

The Minister also visited Elgin Hostel where the new early years accommodation will be until the school is built.

He was joined by Eilean a Cheò Ward Councillors Drew Millar and Hamish Fraser, who is Chairman of the Council’s Gaelic Implementation Group.

Councillor Fraser said:

“The support of the Scottish Government for this exciting new Gaelic Medium Primary School is very welcome indeed. Skye is a heartland of the Gaelic language in the Highlands and I have absolutely no doubt that the new standalone school in Portree will prove a great success and nurture many more Gaelic speakers.”

Downloads

Education-class-pupils-primary-school

Education-class-pupils-primary-school

View | Download