Skip to main content

News

11/10/19 10:35

Funding for Gaelic education

Investment of £2 million for new Gaelic primary school.

Read more

24/04/18 15:06

Treas Sgoil Ghàidhlig ann an Glaschu

Leas Phrìomh Mhinistear air £1.9 millean de mhaoineachadh ainmeachadh dhan phròiseact.

Read more

04/01/18 10:05

£97,000 airson Ionad Gàidhlig

Thèid an tabhartas gus tràth-bhliadhnaichean agus ionnsachadh didseatach a leasachadh

Read more

13/10/17 20:00

Maoineachadh airson a’ Mhòid Nàiseanta

Tabhartas bliadhnail air a ghairm leis an LPM airson seasmhachd a’ Mhòid a dhìon.

 

Read more

17/08/17 10:00

Maoineachadh airson ionad Gàidhlig

40 obair ùr an dùil bhon phròiseact

Read more

31/03/17 17:07

Buill ùra do Bhòrd na Gàidhlig

Chaidh ceathrar bhall ùra a chur an dreuchd mar Bhuill air Bòrd na Gàidhlig leis an Leas Phrìomh Mhinistear John Swinney. ’S iad na buill ùra Ailean Caimbeul, Fiona Dunn, Jennifer Gilmour agus Màiri Anna NicUalraig.

Read more

19/10/16 15:30

£700,000 for Gaelic language delivery

Investment will help fund school improvements.

Read more